KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Altis Resort Hotel, Talip Kahraman İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından işletilmekte olup tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine gayret göstermekteyiz. Talip Kahraman İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak kişisel verilerinizin güvenliği bizler için önemlidir ve korunması için özen göstermekteyiz.  Veri Sorumlusu olarak KVK Kanunu kapsamında bütün sorumluluklarımızı aşağıdaki şekilde yerine getirmekteyiz.

Kişisel Verileriniz Hangi Araçlarla Toplanmakta ve İşlenmektedir?

Toplanan kişisel verilerinizin neler olduğu, şirketimiz tarafından verilen hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, Otel Rezervasyon Sistemi, Acente otomasyon sistemi, Mail, Telefon yoluyla ve benzeri vasıtalarla fiziken, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Şirketimizin konaklama ve hizmetlerinden yararlandığınız ve aksi bir talebiniz tarafımıza ulaşmadığı müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, şirkete ait lokasyonların güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçları ile KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla Toplanmakta ve İşlenmektedir?

Toplanan kişisel verileriniz; şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, sizlerden gelen ürüne ilişkin geliştirme ve diğer taleplerin yerine getirilmesi, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliği, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi ,İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi , Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemler İle Toplanmaktadır ve Toplanmasındaki Yasal Dayanak Nedir?

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, fiziki ya da elektronik ortamda, mail, telefon , fiziken, otel kayıt sistemi, banka, banka pos cihazı, acente otomasyon sistemi, telefon, sözleşme yöntemleri ile  yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları bölümlerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve yurtiçinde aktarılabilmektedir. Sizlerden rızanızla ya da Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında ifade edilen hukuka uygunluk nedenleri gereği elde edilmiş kişisel verileriniz; Şirketimizin sunduğu mecralardan hizmet almak amacıyla kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaptığınızda ilgili mecralarda yer alan kişisel verileriniz, Şirkete ve işyerlerine ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Güvenlik operasyonlarını, kazaları veya tıbbi-sigorta amaçlı diğer benzer olayları yönetmek, ve bunun yanı sıra ürün yelpazemizi, hizmetlerimizi, işyerlerimizi, bilgi teknolojileri sistemlerimizi ve güvenlik sistemlerimizi geliştirmek ve iyileştirmek, Video kamera görüntülerinden yararlanmak suretiyle tesislerimizde bulunanların güvenliğini sağlamak ve ceza gerektiren suçların önlenmesi, tespiti ve kovuşturulmasına yardımcı olmakla birlikte; ayrıca fotoğrafları da dikkate almak suretiyle yasal haklarımızı oluşturmak, uygulamak veya savunmak, Şirketimizden talep edeceğiniz bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili sizlere bilgilendirme yapmak, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini ve Mevzuatta açıkça belirtilmesi durumunda veya gerektiği takdirde mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, COVID-19 gibi bulaşıcı salgın hastalıklar dahil mücbir sebeplerle amaçlarıyla 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve Yönetmeliği, Kimlik Bildirme Kanunu, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Tesisleri, Kuruluş Görev ve Çalışma Yönetmeliği, Borçlar Kanunu, İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ve ilgili kanunlardaki dayanak maddeler uyarınca KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Şirketimiz ve ilişkili kuruluşları ile diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

Kişisel Veri Sahiplerinin KVK Kanunu kapsamında Hakları Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde belirtildiği şekilde şirketimize iletmeniz talebinize ilişkin dönüş sağlanacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Buna karşın, Şirketler içinde anonimleştirilmiş verilerle ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. Şirketimiz, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarca paylaşabilecektir. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi insan kaynakları birimine bizzat getirebilir, noter kanalı ile gönderebilir, talikahramaninsaat@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak veya infokvkk@altisresorthotels.com veya infokvkk@talipkahramanas.com posta yoluyla iletebilirsiniz. Şirketimizin “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni” ile ilgili sorularınız için aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz:

Başvuru Adresi:

ALTİS RESORT HOTEL

Taşlıburun Mevkii, 07505 Belek-Antalya-TÜRKİYE

TALİP KAHRAMAN İNŞAAT TAAHHÜT  SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

100. Yıl Mahallesi , Hereke Sokak No:7 GOP Çankaya/ANKARA

Başvuru E-Posta : infokvkk@altisresort.com ,   infokvkk@talipkahamranas.com   

Şirketimiz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metnini yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

Saygılarımızla,

ALTİS RESORT HOTEL

google-site-verification: googlef68385ea0e418cbc.html